Nikolas Kanke   Bariton - Nikolas Knake  
  Tenor - Anke Roth
  Tenor - Maik Lippeck
   Alt  - Doris Bäumer
 
 Alt - Frauke El Meshai