Nikolas Kanke   Bariton - Nikolas Knake  
  Tenor -  Anke Roth
  Tenor -  Maik Lippeck
   Alt  - Carmen Shuttleworth
 
 Alt -  Frauke El Meshai